Clarification Text

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatıyla BRANDLİFT REKLAM YAZILIM ARGE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Mersis Numarası: 0009-1245-5510-0001) tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz Ve Toplanma Usulleri

İsim soyisim, e-posta bilgisi gibi bizzat tarafınızdan iletilen ya da onay vermiş olduğunuz çerezler (“cookie”ler) vasıtasıyla otomatik olarak kaydedilen bilgilerdir.

Ayrıca, müşteri görüşmeleri esnasında telefon, mobil veya internet kanalları üzerinden, şirketimize yapılan yazılı ve dijital başvurular sırasında elektronik, sözlü veya fiziki yollarla da kişisel verileriniz toplanabilir.

Sitemize veya uygulamamıza giriş yaptığınızda kullanılan bilgisayar, telefon gibi cihazlara ilişkin bilgiler ve tarayıcı gibi teknik bilgiler de toplanmaktadır.


Kişisel Verileri İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, sitemizden ve sitede sunulan hizmetlerden daha iyi faydalanabilmeniz, tarafınızla iletişime geçilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla veya mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, sözleşmenin ifası ve/veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi hukuki sebeplere dayalı olarak ve bu amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hissedarları, iş ortakları, yurt içinde ve dışında hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumu üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Vermiş olduğunuz onayınızı geri almak ve kişisel verilerinizin sistemimizden derhal silinmesi talep etme haklarınızın saklı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan Maslak İş Merkezi No:37 Kat:3 PK:34398 Sarıyer / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@cypien.ai  adresine e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

0009-1245-5510-0001 Mersis numaralı BRANDLİFT REKLAM YAZILIM ARGE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle Cypien olarak anılacaktır.) olarak https://cypien.ai/ internet sitemizi (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) ziyaretiniz esnasında; topladığımız kişisel verilerin nasıl kullanıldığı, kiminle ve hangi koşullarda paylaşıldığı, bu verilerin ne kadar süreyle saklandığı ve nasıl korunduğu hususlarına ilişkin uyguladığımız kurallar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıda ayrıntılarıyla yer almaktadır.

Genel Olarak;

Sitemizi ziyaretiniz esnasında ancak açık rızanız doğrultusunda onay verdiğiniz ve/veya bizimle doğrudan paylaştığınız kişisel verileriniz saklanmaktadır. Sizinle iletişime geçmemiz için verdiğiniz e-posta adresiniz veya ziyaret ettiğiniz esnadaki IP adresiniz, işletme sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, edge, vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzer bilgiler onay vermeniz halinde kaydedilerek saklanmakta, veriliş amacı doğrultusunda kullanılmakta ve 3. şahıslarla ancak izniniz doğrultusunda paylaşılmaktadır. Verilerinizin yasal yükümlülükler çerçevesinde ilgili ve yetkili makamlarla paylaşılması veya anonimleştirilmek kaydıyla kullanılması ise her zaman mümkündür.  

Cypien bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber,  verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Cypien zaman zaman sitesine, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamalar kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası bu siteler için geçerli değildir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları;

Öncelikle, Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. 

Hangi Verileriniz İşlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız.

 • İletişim Bilgileriniz: e-posta adresiniz, adres bilginiz.

 • Çerezler vasıtasıyla temin edilen veriler;  Sitesimizi nasıl kullandığınıza dair istatistiksel oluşturulan veriler, size özel oluşturulan kimlik (unique ID) bilgisi, ziyaret sayınız, Site’de geçirilen ortalama süre verisi, hangi sayfaların görüntülendiği gibi reklam hedeflemesi için kullanılan bilgilerdir.

Elde Edilen Verilerin kullanım şekli;

E-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, ilgili banka ve sair kuruluşa yönlendirmek, bilgilendirme yapmak, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak ve analizler yapmak için kullanmaktayız. Diğer verileriniz ise, hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimizi analiz etmek ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca hizmetin takibi ve gerçekleştirilmesi, yetkili kurumlara bildirimde bulunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması için işlenmektedir.

Ayrıca 6698 Sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenmekte ve aktarılmakta ve kanundan kaynaklanan meşru amaçlara uygun olarak kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:

6698 Sayılı KVKK’na uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz,  en çok 5 (Beş) sene saklanacak olmakla birlikte, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda silinecek/yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınan kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 • Akdedilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Tarafımızca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Cypien’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yasal Haklarınız;

Her ne kadar, hizmetlerimizi kullanmakla tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesi, 3. Şahıslarla paylaşılması ve yurtdışındaki sunucularda saklanması konusunda açık onay vermiş olsanız da; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; her zaman,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumu üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 • Vermiş olduğunuz onayınızı geri almak ve kişisel verilerinizin sistemimizden derhal silinmesi talep etme haklarınızın saklı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Gizlilik Politikasında yaptığımız değişiklikler nedeniyle kullanılması veya paylaşılması söz konusu olan bilgilerinizin paylaşılmasına ve/veya kullanılmasına onay vermiyorsanız info@cypien.ai adresine e-posta göndererek bildirimde bulunabilirsiniz.

Gizlilik Ve Kişisel Veri Politikasının Değiştirilmesi

Bu belge, Siteye yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Sitemizi her ziyaret edişinizde gizlilik politikasını yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son 02.10.2023 tarihinde güncellenmiştir.